Living. Data.

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ( „Sl. glasnik RS“ 6/20)

Zašto ovaj Zakon ? 

         Novim zakonom se na celishodan način uređuje pitanje zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe kao dela kulturnog  nasleđa Republike Srbije , kao i organizacija , nadležnosti i delatnost arhiva u Republici Srbiji. 
        Ovim zakonom su ,između ostalih,obuhvaćena i sva pravna lica ( NE i preduzetnici  i predstavništva stranih lica) .Cilj je se i privredna društva obavežu  da arhivsku građu i  dokumentrani  materijal  savesno čuvaju  u sređenom  i bezbednom stanju u obliku u kom su  nastali  . 
        Za pravna lica su propisane obaveze  u pogledu  savesnog i urednog čuvanja arhivske građe i  dokumentarnog  materijala u obliku  u  kojem su  nastali .              
        Za nepoštovanje obaveza zaprećena je prekršajna kazna i to za pravno lice u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara . Kazne za odgovorno lice u privrednom društvu kreću se od 5.000 do 150.000 dinara.

Šta je arhivska građa , a šta dokumentarni  materijal ? 

        Dokumentarni  materijal   je celina dokumenta  koja   nastaju  radom privednog  društa, bez  obzira na formu i  format  beleženja i  ima određen rok trajanja . Arhivska građa  je dokumentrani  materijal koji se čuva se trajno. 

Šta privredna društva treba da rade prema novom Zakonu ? 

1. Da sa spiska  mreže arhiva Srbije (https://arhivsrbije.rs/arhivska-delatnost/arhivi-u-srbiji)  pronađu  koji  je javni arhiv nadležan za  privredno  društvo  prema teritorijalnom principu po  mestu  registarcije privrednog  društva  i stupe sa njima u kontakt  radi dobijanja potrebnih  informacija 

2. Da imenuju  odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom;da obezbede njihovo   stručno osposobljavanje i proveru stručne osposobljenosti   zaposlenih koji uprvalju  dokumentacijom   

3 . Da donesu tri opšta akta : 

      1) opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;

      2) listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja; i  da je pošalju  na odobrenje u  nadležni javni arhiv  koji  daje saglasnost na listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja . Detalje  o  listi  kategorija možete pogledati  na linku: Šta je Lista kategorija arhivske građe i  dokumentarnog  materijala sa rokovima čuvanja ?

      3) opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

4. Da obezbede odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala;

5.  Da evidentiraju , označavaju , klasifikuju , datiraju  i arhiviraju  arhivsku građu i dokumentarni materijal;

6.  Da  predaju arhivsku građu nadležnom arhivu pod uslovima i u rokovima predviđenim ovim zakonom; 

7. da  osiguraju  trajno čuvanje arhivske građe u elektronskom obliku, njeno održavanje, migriranje, odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima do predaje arhivske građe u elektronskom obliku nadležnom javnom arhivu

8. da    vode arhivsku knjigu na propisanom obrascu  i  da dostave prepis arhivske knjige do 30. aprila tekuće godine  , za dokumentarni  materijal nastao  u prethoodnoj  godini. Za detalje o  arhivskoj  knjizi pogledajte link: Šta je arhivska knjiga?

9. da  pribave mišljenje nadležnog arhiva pre preduzimanja mera koje se odnose na arhivsku građu i dokumentarni materijal (statusne promene, fizičko preseljenje, adaptacija prostorija, otvaranje stečaja ili likvidacije, mikrofilmovanje, digitalizacija i dr.) i   da obaveste nadležni javni arhiv o svim promenama koje su od značaja za arhivsku građu najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.

10.  da odabiraju  arhivsku građu i izdvajaju  radi uništenja bezvredan dokumentarni materijal kojem je istekao rok čuvanja, godinu dana od dana isteka utvrđenog roka;

11. da omoguće ovlašćenom licu nadležnog javnog arhiva stručni nadzor nad evidentiranjem, klasifikovanjem, odabiranjem, arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i zaštitom arhivske građe, odnosno nad njenim odabiranjem iz dokumentarnog materijala;

 12. da  postupaju  u skladu sa merama i rokovima koje nadležni arhiv naloži rešenjem a na osnovu prethodno sačinjenog zapisnika o utvrđenom stanju zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Ukoliko  smatrate da  vam je potrebna pomoć ili konsultacija vezana za ovu temu pozovite nas ili nam pišite na mail.